Статут учнівського самоврядування

Статут
учнівського самоврядування
«Львівське вище професійне політехнічне училище»

І. Загальне положення

1. Учнівське самоврядування «Львівське вище професійне політехнічне училище» регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів; Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини; Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту училища.
2. Учнівське самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

ІІ. Мета і завдання учнівського самоврядування

1. Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватись, само реалізуватися на благо собі, одноліткам, училища, власній родині, своїй батьківщині, народові України.
2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів училища.
3. Формування почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ життя училища, оволодівати наукою управління.
4. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування

Права та обов’язки:
1. Вищим органом учнівського самоврядування училища є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.
2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує сесія учнівської ради, яка скликається щомісяця в навчальних групах (учнівські збори).
3. Виконавчим органом учнівського самоврядування є учнівська рад, яка обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожною групою училища.
4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.
5. Головою ради учнівського колективу може бути учень І- ІІІ курсів, який обирається відкритим голосування членів учнівської ради.
6. Форми діяльності секторів визначаються ради та її сесіях.

1. Учнівська рада:

• бере участь у складанні річного плану роботи училища;
• координує роботу навчальних груп, доводить до них конкретні завдання діяльності;
• контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
• організовує пошукову роботу;
• контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
• приймає рішення з найважливіших питань життя училища у межах своїх компетентності;
• вносить пропозиції адміністрації училища, педагогічній раді з питань навчання та виховання;
• бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;
• веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог в училищі;
• проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;
• організовує роботу секторів.

IV.Основні напрями діяльності органів учнівського
самоврядування

1. Сектор освіти:
• проводить роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;
• організовує консультаційну допомогу з предметів;
• бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;
• контролює виконання домашніх завдань;
• веде боротьбу з пропусками уроків;
• звітує про результати навчальної роботи на засіданнях учнівської ради;
• є безпосереднім зв’язковим між учнівською радою, колективом навчальних груп та дирекцією училища ( доводить до їх відома плани, завдання, рішення учнівської ради).

2. Сектор профорієнтації:

• проводить профорієнтаційну роботу в училищі, виховує інтерес та повагу до майбутньої професії;
• виховує готовність жити і діяти за принципами гуманізму, милосердя, людяності;
• піклується про ветеранів, інвалідів, вдів, пристарілих;
• охороняє навколишнє середовище, дбає про збереження матеріально-технічної бази;
• організовує проведення трудових операцій, десантів;
• здійснює соціальний захист і організує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам;
• забезпечує захист прав та інтересів учнів;
• здійснює контроль за діяльністю їдальні, за бережливим ставленням до хліба;
• формує навички здорового способу життя;
• контролює дотримання учнями Статуту училища (Правил для учнів).

3. Сектор внутрішніх справ:

• проводить разом з учнями із зразковою поведінкою заходи із залучення підлітків, схильних до правопорушень, до роботи в органах учнівського самоврядування ( рейдів-перевірок, спортивних секцій, підготовки дозвіллевих заходів, виконання постійних та тимчасових доручень );
• веде облік дітей, схильних до правопорушень, проводить з ними профілактичні бесіди;
• проводить ранню діагностику з виявлення дітей, схильних до правопорушень серед молодших учнів;
• збирає інформацію для засідань учнівської ради, ради профіклатики та розпорядницької ради з питань правової освіти та виховання;
• організовує чергування учнів під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;
• проводить акції: «Посади сад», «Зробим наше училище найкращим», «Парки – легені міста»,«Зелений патруль»;

4. Сектор культури:

• організує естетичне виховання учнів;
• пропагує здоровий спосіб життя;
• організовує змістовний відпочинок учнів в позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочину, дискотек, днів відкритий дверей, спортивно-здоровчих заходів, зустрічей за «круглим» столом, оглядів – конкурсів, фестивалів, концертів;
• розвиває творчі здібності учнів шляхом залучення до роботи в гуртах, секціях, учнівських об ‘єднаннях, творчих групах за інтересами;
• залучає дітей до народної творчості, національної культури;
• проводить пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування, оформлюючи результати пошукової роботи в альбомах, на стендах;
• залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;
• організовує участь в експедиціях за напрямами руху «Моя земля – земля моїх батьків», етнографічно-пошукову роботу з вивчення долі своєї родини в долі Батьківщини, подвижницької діяльності своїх дідів та прадідів;
• поглиблює духовну єдність поколінь, вшановує ветеранів війни, праці;
• веде пошукову роботу, збір народознавчого матеріалу;
• вивчає природу рідного краю;
• досліджує маловідомі героїчні та трагічні сторінки історії свого краю, поглиблюючи цим знання учнів;
• досліджує виникнення обрядів і свят кожної пори року;
• бере участь у створенні народознавчого музею;
• підбирає матеріали до написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;
• розвиває творчі здібності учнів.

5. Сектор фінансів:

• займається фондами, веде фінансову документації і збирає рахунки, співпрацює з Головою Ради, займається бюджетуванням;
• бюджет учнівського самоврядування – це прогнозований на майбутній рік план доходів і видатків, затверджений учнівським самоврядуванням;
• фінансами самоврядування займається Рада;
• кожен рахунок повинен схвалити скарбник і Голова Ради;
• комітет фінансів за рішенням Ради самоврядування може надавати фінансову допомогу на поповнення матеріально технічної бази училища;
• на кожному засіданні правління доповідає про стан доходів і видатків.

6. Сектор спорту:

• забезпечує повноцінний фізичний розвиток учнів, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров`я;
• пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);
• залучає учнів до спортивно – масової та фізкультурно – оздоровчої роботи;
• організовує роботу спортивних секцій, груп здоров`я;
• проводить спортивні ігри;
• організовує загальноучилищні спортивно – оздоровчі заходи.

7. Сектор охорони здоров`я:

• контролює санітарний стан в училищі, кабінетах, гуртожитку, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;
• проводить санітарно – освітню роботу серед учнів (випускає санбюлетні, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори).
• організовує заняття з профілактики дорожнього травматизму;
• проводить місячник дорожнього руху;
• проводить ділові ігри з навчання правил пожежної безпеки;
• надає практичну допомогу дорослим в збереженні матеріальних цінностей, життя і здоров`я дітей.