Циклові комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджую»
Директор ЛВППУ
________Я.С.Дмитришин

ПОЛОЖЕННЯ
про методичні комісії
ДНЗ
«Львівське вище професійне політехнічне училище»

1.Загальні положення

1.1 Це положення про методичні комісії професійно-технічних навчальних закладів різних напрямків (далі – Положення) Державного навчального закладу «Львівське вище професійне політехнічне училище» розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про організацію навчально – виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. № 419, Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від12.12.2000р. №582, Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 р. із змінами і доповненнями згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №489 від 29.06.2006 року та інших розпорядчих документів департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
1.2 Методичні комісії різних напрямків (далі – Методична комісія) – це структурний підрозділ методичної служби училища та внутрішньоучилищної системи керування навчально-виховним, навчально-виробничим процесом, одна з форм методичної роботи, яка координує методичну та організаційну роботу педагогічних працівників.
1.3 Методичні комісії створюються при наявності трьох та більше викладачів, майстрів виробничого навчання певного предмета (професії) або споріднених предметів (груп професій).
1.4 У випадку, коли в професійно-технічному навчальному закладі менше трьох викладачів або майстрів виробничого навчання певного предмета (професії), створюються міжпредметні (міжпрофесійні) циклові комісії. Методичні комісії створюються на навчальний рік і проводять засідання, як правило, щомісяця.
1.5 Метою діяльності методичних комісій є здійснення навчально-виховної, навчально-виробничої, методичної та позаурочної роботи з одного чи кількох споріднених навчальних предметів.
1.6 До методичної комісії належать викладачі, майстри виробничого навання одного чи кількох близьких за напрямком предметів та професій, керівники гуртків різних напрямків, бібліотекарі, вихователі гуртожитку.

2. Основним змістом роботи методичних комісій є:

2.1 розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив (в обсязі регіонального компонента) у навчальні програми;
2.2 оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно- тематичних планів;
2.3 вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;
2.4 проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо;
2.5 аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;
2.6 аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального складу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;
2.7 організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення:
2.8 організація та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо. В роботі методичних комісій можуть застосовуватись різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо.
2.9 На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому записується його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий зміст виступів, пропозицій, зауважень.

3. Організація роботи м/к

3.1 Персональний склад методичних комісій, а також голови комісій затверджуються наказом директора професійно-технічного навчального закладу на початок навчального року.
3.2 Роботу методичної комісії організовує голова, який призначається наказом директора з числа досвідчених педагогів, що мають високий рівень кваліфікації, користуються повагою у колективі.
3.3 Роботу методичної комісії організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.

4. Завдання голови м/к

4.1 Організація взаємодії педагогів, вивчення стану викладання предметів, проведення виховних годин, ведення навчальної документації.
4.2 Організація взаємовідвідування уроків, теоретичного і виробничого навчання, виховних та позаурочних заходів з предметів та професій.
4.3 Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, зокрема молодих та новопризначених.
4.4 Аналіз результатів діяльності педагогів.
4.5 Організація наставництва.
4.6 Впровадження актуального педагогічного досвіду в роботу.

5 Обов’язки голови м/к

5.1 Голова методичної комісії проводить засідання не менш як один раз на місяць згідно з планом.
5.2 Голова методичної комісії складає план роботи на навчальний рік, який розглядається на засіданні методичної комісії, узгоджується педагогічними працівниками, погоджується заступником директора та затверджується директором училища.
5.3 Активізує і синтезує роботу методичної комісії, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу педагогічних працівників.
5.4 Відповідає за ведення належної документації методичної комісії.
5.5 Готує і проводить засідання методичної комісії.
5.6 Організовує взаємовідвідування уроків викладачів, майстрів виробничого навчання, відвідує та аналізує уроки.
5.7 Організовує методичні виставки, видавничу діяльність членів методичної комісії, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо.
5.8 Забезпечує готовність учнів до участі в олімпіадах (із загальноосвітніх, загальнопрофесійних, професійно-теоретичних дисциплін), конкурсах фахової майстерності серед учнів, учнівських конференціях тощо
5.9 Керує організацією проведення предметного тижня (тижня професії)
5.10 Проводить діагностику педагогічних працівників, здійснює її аналіз з метою корекції роботи методичної комісії.
5.11 За результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступникові директора з НВР,НР,НВР, погоджує з методистом навчального закладу, визначає тему, завдання і зміст діяльності методичної комісії на наступний рік.

6. Права голови м/к

6.1 Голова методичної комісії має право на відвідування та аналіз уроків, виховних годин, позаурочних заходів з предмета та професії, перевірку навчальної документації викладачів, майстрів виробничого навчання, керівників гуртків, вихователів гуртожитку, бібліотекарів які входять до складу методичної комісії.
6.2 Голова методичної комісії має право звертатись за консультацією до директора та його заступників щодо вирішення проблем організації навчально-виховного процесу в училищі, виконання дисципліни викладачами, які входять до складу методичної комісії.
6.3 Готувати пропозиції та рекомендації викладачам для підвищення їх професійного рівня.
6.4 Рекомендувати викладачам різні форми підвищення кваліфікації.

7. Обов’язки педагогічних працівників, які входять до складу м/к

7.1 Участь у методичній роботі є професійним обов’язком для всіх педагогічних працівників.
7.2 Організовувати роботу з врахуванням методичної проблеми училища.
7.3 Організовувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності.
7.4 Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров’я та життя учнів, заходів техніки безпеки.
7.5 Організовувати свою діяльність з питань співпраці з педагогами щодо підвищення якості навчально-виховного, виробничого процесу.

8. Права педагогічних працівників, які входять до складу м/к

8.1 Проходити чергові курси підвищення кваліфікації.
8.2 Відвідувати обласні методичні заходи.
8.3 Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного, виробничого процесу в училищі.
8.4 Вносити пропозиції щодо організації атестації педагогів.
8.5 Звертатись за консультацією з питань організації навчально-виховної, виробничої діяльності до заступників директора училища.

9. Документація м/к

9.1 Положення про методичні комісії професійно-технічних навчальних закладів (далі – Положення) Державного навчального закладу «Львівського вищого професійного політехнічного училища» затверджено директором училища.
9.2 Аналіз роботи методичної комісії за рік, що минув.
9.3 План роботи на навчальний рік.
9.4 Протоколи засідань методичної комісії.
9.5Перспективний план-графік атестації викладачів, проходження курсової перепідготовки; банк даних про педагогічних працівників, кількісний і якісний склад м/к, проблемні питання над якими працюють, тема, рік.
9.6 Інструктивно-методичні документи.
9.7 Робочі навчальні плани.
9.8Тематичні, поурочно-тематичні плани та навчальні програми з предметів (у методичному кабінеті).
9.9 Методичні доробки викладачів .
9.10 Зошит взаємовідвідування уроків, позакласних та виховних заходів педагогічних працівників.

10. Керівництво діяльністю м/к

Керівництво діяльністю методичних комісій здійснюється заступниками директора з НВР, НР, НВР, методист.

Підготувала методист
Приходня С.М.