Правила прийому

        ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
„ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ПОЛІТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ”
на 2018 рік


1. Загальна частина


1.1 Учнем Львівського вищого професійного політехнічного училища (далі училище) може стати випускник на базі базової або повної загальної середньої освіти, громадянин України.
1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.
1.3. Особу , яку визнано біженцем або особою , яка потребує додаткового захисту , має рівне право з громадянами України право на освіту.
1.4 Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1..5. Прийом до училища проводиться за спеціальностями згідно ліцензії АЕ 527638 від 5.11.2014р. та витягу з рішення АК від 30.06.2015р., Протокол № 117

1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків , що визначені у Державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного(регіонального) замовлення.

 

2. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор училища , який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
2.3. Приймальна комісія:
– організовує прийом заяв та документів;
– проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії , умов навчання, матеріального  забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.4. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

 

3. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до із зазначенням обраної професії (спеціальності), місця проживання, до якої додаються:
– свідоцтво або атестат про освіту ( оригінал і копія(3 шт));
– медичні довідки форм 086-У, 025 – У(Ю), 0-63;
– 6 фотокарток розміром 3*4 см;
– документ що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України , військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу »),
– ID карта(паспорт) або інший документ , який засвідчує особу і громадянство , ідентифікаційний номер (копія)(3 шт ), довідка з місця проживання ;
– документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник », за результатами закінчення другого ступеня навчання для навчання на третьому ступені «оригінал»;
– копії документів, що дають право на пільги до вступу у навчальний заклад (за наявності ) ;
– папка для документів
– 6 конвертів з марками
– довідка про склад сім’ї
Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних ». Особи , які направляються на навчання підприємствами , установами , організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ .

 

4. Умови прийому

 

4.1. Прийом до училища проводиться без вступних випробувань шляхом конкурсного відбору за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту .
4.2. Вступні випробування можуть проводитися при умові, якщо кількість вступників перевищує ліцензійний обсяг.
4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений час або отримали незадовільні результати зарахуванню не підлягають.
4.4. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.5. Учні, які успішно закінчили другий ступінь професійно – технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію зараховуються(переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.
4.6. На третій ступінь професійно – технічної освіти зараховуються (переводяться )
на основі конкурсного відбору особи з числа кращих , щодо оволодіння професією , учні ВПУ, які завершили навчання на другому ступені і мають повну загальну середню освіту.

4.7. На третій ступінь професійно – технічної освіти можуть прийматися
випускники інших навчальних закладів , працюючі робітники , особи з числа не
занятого населення , які завершили навчання . які завершили навчання на другому
ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії , повну загальну
середню освіту та витримали конкурсний відбір .
4.8. Умовами конкурсного відбору є : середній бал успішності з навчальних
предметів за видами підготовки кваліфікованих робітників із загально – професійної
підготовки , професійно – теоретичної і професійно – практичної підготовки не
повинен бути нижчий ніж 7 балів .
4.9. Зарахування осіб на третю ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката ЗНО .
4.10. Особи , які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у
зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати , до участі у
наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

5.3арахування

 

5.1. Зараховуються до училища без вступних випробувань:
– особи, яким Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» надане таке право;
– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені
золотою (срібною) медаллю;
– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають
свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
5.2. Зараховуються до училища поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань :
– діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх
числа віком від 18 – ти до 23- ох років відповідно до постанови Кабінету міністрів
України від 05.04.1994 р. № 226 ;
– інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією;
– особи, яким Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
5.3. Першочергово зараховуються(переводяться ) за інших рівних умов:
– ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України „Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
– особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання;
– діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов’язків,на місця, забезпеченні державним замовленням, вступники в
цьому разі подають відповідний документ про те, що батько( мати) визнані такими,
що загинули під час виконання службових обов’язків. Випускники професійно – технічних навчальних закладів , які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають (переводяться ) до училища ІІІ атестаційного рівня за відповідними професіями .
5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до училища .
5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань, вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.6. Зарахування до училища здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.
5.7. Після конкурсних випробувань зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником.(для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування, замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного (регіонального) замовлення.
5.8 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків що визначені у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного або регіонального замовлення.

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитись додатковий прийом учнів, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного( регіонального) замовлення на прийом з окремих професій училище може проводити додатковий прийом.
6.2. Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим , які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року , а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.4. Правила прийому розроблені у відповідності з Типовими правилами прийому, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013р.
6.5. Контроль за дотримання Правил прийому до Державного навчального закладу «Львівське вище професійне політехнічне училище » здійснюється Департаментом
освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

 

Заступник директора з НВР                              Г.М.Качмар