Правила прийому

 

                          

                                ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

„ЛЬВІВСЬКЕ  ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ПОЛІТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ”

на  2017  рік

 

 1. Загальна частина

 

1.1  Учнем Львівського вищого  професійного політехнічного училища (далі училище) може стати випускник на базі базової або повної  загальної середньої освіти, громадянин України.

1.2.  Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

        Особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

1.3.   Особу , яку визнано біженцем або особою , яка потребує додаткового захисту , має рівне право з громадянами України  право на освіту .

1.4   Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5.  Прийом до училища проводиться за спеціальностями згідно свідоцтва про атестацію РД № 040500 виданого Міністерством освіти і науки України від 19.10.2015 р.

 

 

 

 

Код професії

 

 

Назва професії ІІ ступінь ІІІ ступінь  

 

Ліцензований обсяг

 

Прийом

2017р.

Термін  навчання Прийом

2017р

Термін  навчання  

Рівень кваліфікації

7231

 

7212

 

Слюсар з ремонту автомобілів

Електрогазозварник

25 2 роки

10 місяців

 

15 6 місяців  V розряд

 

ІІІ розряд

60
7212

8322

Електрогазозварник

Водій автотранспортних засобів (категорія „С”)

25 2 роки

10 місяців

       

30

7241

 

 

8322

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Водій автотранспортних засобів (категорія „С”)

25 2 роки

10 місяців

 

15 6 місяців V розряд 30
7124

7132

8322

Столяр будівельний

Паркетник

Водій автотранспортних засобів (категорія „С”)

25 2 роки

10 місяців

     

 

 

 

30

 

5122

7412

 

Кухар

Кондитер

25 2 роки

10 місяців

1 рік

15 1 рік  

Vрозряд

ІVрозряд

60
5129 Майстер ресторанного обслуговування 25 10 місяців     ІVрозряд 30
7133

7132

7141

Штукатур

Лицювальник-плиточник

Маляр

25 1 рік

6 місяців

15 6 місяців  

 

Vрозряд

 

 

 

30

7131 Слюсар з ремонту автомобілів

 

        25 1рік

4 місяці

15 6 місяців V розряд               60

 

7212 Електрогазозварник 25 1рік

3 місяців

15 6 місяців V розряд 30

 

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

 

25 1 рік

6 місяців

15 6 місяців V розряд  

30

 

1.6.  Прийом громадян на первинну професійну підготовку  здійснюється за рахунок видатків , що визначені  у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного(регіонального) замовлення.

 

 1. Приймальна комісія

 

2.1.  Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2.  Очолює приймальну комісію директор училища , який своїм  наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3.  Приймальна комісія:

–  організовує прийом заяв та документів;

– проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії , умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4.  Правила прийому до училища  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди. Набір учнів до училища проводиться за такими професіями, згідно ліцензії:

АВ № 395177від 19.03.2008р. та АВ « 506109 від 15.12.2009р., РД № 000056 від 18.03.2008р.

 

 

 1. Документи для вступу

 

3.1.  Вступники подають особисто заяву про вступ до із зазначенням обраної професії (спеціальності), місця проживання, до якої додаються:

– свідоцтво або атестат про освіту (оригінал і копія);

– медичні довідки форм 086-У, 025 – У(Ю), 0-63;

– 6 фотокарток розміром 3*4 см;

–  документ що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України , військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу »), свідоцтво про народження – для осіб , які за віком не мають паспорта , або інший документ , який засвідчує особу і громадянство , ідентифікаційний номер (копія ), довідка з   місця    проживання  ;

– документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня                     «Кваліфікований робітник », за результатами закінчення другого ступеня навчання  для навчання на третьому ступені «оригінал » ;

– копії документів,  що дають право на пільги до вступу у навчальний заклад (за наявності ) ;

– папка для документів

– 6 конвертів з марками

– довідка про склад сім’ї

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних ». Особи , які направляються на навчання підприємствами , установами , організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ .

 

 1. Умови прийому

 

4.1.  Прийом до училища  проводиться без вступних випробувань  шляхом конкурсного відбору свідоцтв про повну середню освіту та атестатів , співбесіди.

4.2. Вступні випробування можуть проводитися при умові, якщо кількість вступників  перевищує ліцензійний обсяг.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений час або отримали незадовільні результати зарахуванню не підлягають.

4.4.  Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.5.  Учні, які успішно закінчили другий ступінь професійно – технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію зараховуються(переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.6. На третій ступінь професійно – технічної освіти  зараховуються  на основі  конкурсного відбору особи з числа кращих , щодо оволодіння професією , учні ВПУ, які завершили навчання на другому ступені і мають повну загальну середню освіту.

4.7. На третій ступінь професійно – технічної освіти можуть прийматися випускники інших навчальних закладів , працюючі робітники , особи з числа не занятого населення , які завершили навчання . які завершили навчання на другому ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії , повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір .

4.8. Умовами конкурсного відбору є : середній бал успішності з навчальних предметів за видами підготовки кваліфікованих робітників із загально – професійної підготовки , професійно – теоретичної і професійно – практичної підготовки не повинен бути  нижчий ніж 7 балів .

4.9. Зарахування осіб на третю ступінь  здійснюється без надання вступником сертифіката ЗНО .

4.10. Особи , які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати , до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

5.Зарахування

 

5.1. Зараховуються до училища без вступних випробувань:

особи, яким Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  надане таке право;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені

золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

5.2. Зараховуються до училища  поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань :

– діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 – ти до 23- ох років  відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 ;

– інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією;

– особи,  яким Законом України „Про статус і  соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

5.3. Першочергово зараховуються(переводяться ) за інших рівних умов:

ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України „Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

– особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання;

– діти працівників  органів внутрішніх справ, які загинули  під час виконання

службових обов’язків,на місця, забезпеченні державним замовленням,  вступники в цьому разі  подають відповідний документ  про те, що батько( мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових  обов’язків.

 • Випускники професійно – технічних навчальних закладів , які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають(переводяться) до училища ІІІ атестаційного рівня за відповідними професіями

 

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до училища .

5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань, вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.6. Зарахування до училища здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.7. Після конкурсних випробувань зарахування до училища  може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником.(для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. замовлення,  здійснюється  в межах затвердженого державного (регіонального )замовлення. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків що визначені  у державному бюджеті  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального)замовлення.

 

 1. Прикінцеві положення

 

6.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з  навчального закладу. На звільнені місця може проводитись додатковий прийом учнів, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій училище може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим , які без

поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше

п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються  протягом одного року , а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Правила прийому розроблені у відповідності з Типовими правилами прийому, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 441 від 06.06.2006р.

6.5.Контроль за дотримання Правил прийому  до Державного навчального закладу

«Львівське вище професійне політехнічне училище » здійснюється Департаментом

освіти і науки  Львівської обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

6 Thoughts on “Правила прийому

 1. Андрій on 12/07/2015 at 18:12 сказав:

  Які потрібно екзамени здавати?

  • admin on 20/07/2015 at 08:29 сказав:

   Екзамени не потрібно здавати, зарахування відбувається на основі співбесіди

 2. Оксана on 08/06/2016 at 10:57 сказав:

  З якого числа можна подавати документи на вступ?

 3. Оксана on 09/06/2016 at 10:55 сказав:

  Доброго дня! Після 11 класу є спеціальність електромонтера?
  Який потрібно мати середній бал атестату для поступлення?

  • admin on 01/07/2016 at 13:14 сказав:

   Доброго дня! так після 11 класу є спеціальність “Електроментер з ремонту та обслуговування електроустаткування ” , не менше 6 – ти балів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *